ᐊᒦᓱᓂ ᐱᑕᖃᖅᐳ ᑲᖏᖅᑐᓂᑦ ᖃᓃᒋᔭᓂ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᐅᑉ. ᓴᐃᓖᓇᖅᑐᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑰᒥᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑎ. ᐅᐲᖏᕕᑦᑎᐊᕙᐃᑦ, ᖃᔮᖅᑐᕐᕕᑦᑎᐊᕙᐃ, ᐅᒦᐊᖅᑐᕐᕕᑦᑎᐊᕙᐃ, ᐃᖃᓘᒐᓱᕕᑦᑎᐊᕙᐃ, ᓅᓂᕙᕕᑦᑎᐊᕙᐃ, ᐊᖒᓇᓱᕕᑦᑎᐊᕙᐃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖃᐃᖅᓯᕕᑦᑎᐊᕙᐃ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᕖ ᐱᖃᑎᐊᓗᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᖏᓐᓂ. ᐊᒦᓱᓂ ᐅᖅᑰᔪᓂ ᐃᓪᓗᕋᓚᑕᖃᐅᖅᐳ ᖃᓃᒋᔭᖏᓐᓂ ᑲᖏᖅᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓃᒋᔭᒃᓴᓂ ᐋᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔪᓄ.

ᐊᔾᔩᖑᐊᖅ ᑐᓃᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒻᒥ